Regulamin Studia Premium EMS 


Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług Premium EMS Spółka z o.o. KRS:, NIP 9542837012 REGON:, znajdującej się pod adresem: Francuska 184 lok.6, 40-507 Katowice, adres e-mail: patrkdynski@premiumems.pl dominikbuczek@premiumems.pl Tel: 504194232, 795582479

Przez pojęcia zawarte w niniejszym regularnie rozumie się:

 • Studio, Premium EMS - Premium EMS Spółka z o.o.
 • Trener - Trener zatrudniony w Premium EMS Spółka z o.o. 
 • Klient – osoba korzystająca z usług Premium EMS Spółka z o.o.
 • Voucher – dokument o określonej wartości upoważniający do realizacji dowolnej usługi w Premium EMS
 • Umowa – porozumienie zawierane pomiędzy Klientem a Premium EMS w formie ustnej lub pisemnej.


§1 Stan zdrowia klienta

 

 

 1. Klient rozpoczynając korzystanie z usług studia oświadcza, że nie występują u niego medyczne przeciwwskazania uniemożliwiające odbywanie treningów EMS.
 2. Klient został powiadomiony o przeciwwskazaniach do treningu EMS.
 3. Klient zobowiązany jest nie ukrywać swojego prawdziwego stanu zdrowia. 
 4. W przypadku nagłego pogorszenia się samopoczucia podczas treningu klient zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym trenera. 
 5. Każdy wysiłek fizyczny niesie za sobą ryzyko doznania kontuzji. Studio dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować to ryzyko. Studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu.

 

§2 Zakres usług

 

 

 1. Studio Premium EMS świadczy usługi sportowe, w szczególności treningi z użyciem elektrostymulacji mięśni pod wpływem impulsów elektrycznych.
 2. Klient ma prawo do korzystania z usług Studia na podstawie zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu; w przypadku vouchera: w zakresie wynikającym z wartości vouchera.
 3. Sprzęt używany w ośrodku treningowym jest sprzętem spełniającym wszystkie wymogi dla tego typu urządzeń, a trenerzy posiadają wiedzę i niezbędne przygotowanie dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia treningów.


§3 Uzyskanie karnetu

 

 1. Karnet może nabyć:
  1. Osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych oraz pod warunkiem złożenia przez nich stosownych oświadczeń.
 2. Warunkiem przyznania karnetu jest złożenie oświadczenia przez Klienta o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego warunków. W przypadku zakupu karnetu drogą elektroniczną, Klient jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego warunków poprzez zatwierdzenie formularza elektronicznego.
 3. Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza dotyczącego stanu zdrowia przed pierwszym treningiem, wyjątek stanowi Klient, który korzystał z usług Studia w przeszłości i jego stan zdrowia został już zweryfikowany.
 4. Klient nie posiadający zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego możliwość korzystania z treningów EMS o braku przeciwwskazań zdrowotnych, korzysta z treningów na własną odpowiedzialność.

 

§4 Zasady korzystania z karnetów

 

 

 1. Liczba treningów nie powinna przekraczać jednego lub dwóch treningu z użyciem elektrostymulacji na tydzień. Przerwa między treningami powinna wynosić minimum 24 godziny ze względów zdrowotnych i osiągnięcia efektów treningowych.
 2. Karnety uprawniają do określonej liczby treningów wynikających z rodzaju realizowanego Karnetu zgodnie z ofertą; termin treningu zostaje określony po uprzedniej rezerwacji każdego treningu z 7-dniowym wyprzedzeniem przy uwzględnieniu dostępności sprzętu i harmonogramu pracy trenerów.
 3. Studio Premium EMS sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia treningów jedynie w wolnych terminach.
 4. Klient ma możliwość odwołania treningu minimum 24 godziny przed planowanym treningiem poprzez: kontakt telefoniczny, mailowy na adres mailowy lub osobiście w Studio.
 5. W przypadku niedyspozycji zdrowotnej Klient jest zobowiązany poinformować o tym fakcie trenera Premium EMS zgodnie z warunkami określonymi w § 5. Ust. 4.
 6. Klient może wykorzystać odwołany trening, ale zmiana terminu nie może skutkować zwiększeniem tygodniowej liczby treningów określonej w § 5. Ust. 1 . W przypadku braku możliwości zmiany terminu z zachowaniem liczby treningów określonej w § 5. Ust. 1., wyznaczenie terminu może nastąpić jedynie przy dostępności trenerów i zachowaniu maksymalnej liczby treningów na tydzień zgodnie z § 5. Ust. 1-3, w przeciwnym razie trening przepada.


§5 Zawieszenie karnetu

 

 

 1. Klient ma prawo zawiesić karnet na nieprzerwalny okres równy 7 dni lub ich wielokrotność trwających od poniedziałku do niedzieli, chyba że posiada w stosunku do Studia Premium EMS zadłużenie z jakiegokolwiek tytułu.
 2. Zgłoszenie zawieszenia karnetu przez Klienta musi nastąpić w trakcie aktywności karnetu. W celu skorzystania z zawieszenia karnetu treningowego należy złożyć pisemne oświadczenie o zawieszeniu karnetu wysyłając je przesyłką poleconą na adres Studio Premium EMS, osobiście, telefonicznie lub wysyłając skan mailowo na adres e-mail
 3. Zawieszenie karnetu wchodzi w życie ze skutkiem od następnego dnia, w którym doręczono oświadczenie na adres Studia, skanu na adres mailowy, kontaktu telefonicznego lub osobistego złożenia oświadczenia.
 4. W przypadku zawieszenia karnetu treningowego czas jego obowiązywania wydłuża się o okres zawieszenia
 5. Po upływie okresu zawieszenia karnet treningowy zostaje automatycznie wznowiony, chyba że Klient złoży pisemne oświadczenie o zawieszeniu karnetu na zasadach opisanych w ust. 2.


§6 Rozwiązanie, cesja praw i obowiązków Umowy, aneks do Umowy

 

 

 1. Umowa rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki została zawarta, a w przypadku zawieszenia karnetu z upływem terminu wydłużonego o okres zawieszenia.
 2. W czasie trwania Umowy Klient może ją wypowiedzieć ze skutkiem od daty doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy z ważnych przyczyn zdrowotnych oraz pojawienia się przeciwskazań medycznych do treningu EMS. W innych przypadkach nie ma możliwości rozwiązania umowy, możliwa jest cesja na osobę trzecią pod warunkiem spełnienia przez nią warunków medycznych do odbywania treningów EMS.
 3. Klient składa pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, w którym wskazuje przyczynę wypowiedzenia zgodnie z § 7 ust. 2. Oświadczenie doręcza się na adres Studio Premium EMS wysyłając je listem poleconym (adres do korespondencji: ul. Francuska 184/6, 41-507, Katowice) lub składając osobiście. Studio Premium EMS dokonuje zwrotu środków pieniężnych przedpłaconych za niewykorzystane treningi w związku z rozwiązaniem umowy z przyczyn wskazanych w §6 ust. 2
 4. Klient jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią za zgodą tej osoby i po spełnieniu przez nią warunków, o których mowa §3 
 5. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy następuje na podstawie umowy cesji zawieranej przez Studio Premium EMS, cedenta i cesjonariusza.
 6. Strony mogą zmienić Umowę w zakresie zwiększenia ilości treningów poprzez zawarcie Aneksu do Umowy. Strony w Aneksie do Umowy określają w szczególności: ilość treningów w okresie pozostałym do końca Umowy, opłaty za treningi.


§7 Płatność za karnety

 

 

 1. Płatność za karnety wyszczególnione w ofercie stanowiącej załącznik nr 1do niniejszego regulaminu, możliwa jest do dokonania w recepcji Premium EMS w sposób gotówkowy lub bezgotówkowy
 2. Studio Premium EMS jest uprawnione do weryfikacji karty płatniczej, danych jej posiadacza i podpisu. Premium EMS jest uprawnione do żądania podpisania karty w razie braku podpisu Klienta na karcie płatniczej.
 3. Cena karnetu nie obejmuje ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.


§8 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 

 

 1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem Klient będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w szczególności poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie, przesyłając je na adres Premium EMS Studio. 
 2. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres patrykdynski@premiumems.pl W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Premium EMS Studio Sp. z o.o., ul. Francuska 184 lok. 6, 41-507 Katowice. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Informujemy, że prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku ziszczenia się przesłanek, wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), w tym jeżeli Konsument wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem ww. terminu do odstąpienia od Umowy. Jednocześnie informujemy, że w rozumieniu ww. przepisu po wykonaniu Usługi przez Usługodawcę Konsument, który udzielił wyraźnej zgody na wykonanie Usługi, traci prawo odstąpienia od Umowy.

 

§9 Zasady korzystania ze Studia, szatni i przebieg treningu

 

 

 1. Klient jest zobowiązany do rozpoczęcia treningu o umówionej godzinie. W przypadku spóźnienia Klienta, trening zostaje skrócony o czas spóźnienia. Spóźnienie trenera nie powoduje skrócenia treningu.
 2. Studio Premium EMS zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia treningów z powodów osobistych trenera. W przypadku odwołania treningu przez trenera jednostka treningowa przechodzi na kolejny tydzień, a czas obowiązywania Umowy odpowiednio wydłuża się.
 3. W przypadku stawienia się na trening w stanie zdrowia uniemożliwiającym odbycie treningu, pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających trener ma prawo odmówić wykonanie usługi, jednocześnie uznając trening za zrealizowany.
 4. Trener ma prawo przerwać ćwiczenia, jeśli jego zdaniem stan zdrowia Klienta nie pozwala na dalszą kontynuację treningu.
 5. Klient podczas każdego treningu otrzymuje od trenera strój, który wypożycza wraz z ręcznikiem na czas treningu lub kupuje na własność za kwotę podaną w cenniku.
 6. Trener zobowiązany jest do podłączenia sprzętu oraz do udzielenia instruktażu o sposobie wykonywania ćwiczeń.
 7. Trener zobowiązany jest do asystowania Klientowi podczas treningów. Klient jest zobowiązany do stosowania się zaleceń i uwag Trenera.
 8. W pomieszczeniach Studia treningowego obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; posiadania alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia, lub pod wpływem narkotyków.
 9. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie Studia treningowego, Studio Premium EMS nie odpowiada.
 10. Studio Premium EMS zastrzega sobie prawo do zamknięcia ośrodka treningowego lub jego części z powodu prowadzonych prac remontowych lub modernizacyjnych, czy też z innych uzasadnionych przyczyn. Studio Premium EMS poinformuje Klientów o wszystkich terminach, w których ośrodek treningowy będzie zamknięty. Informacja zostanie wywieszona na drzwiach Studia treningowego, recepcji lub podana do wiadomości Klientom drogą mailową najpóźniej na tydzień przed planowanym zamknięciem. Nie dotyczy to sytuacji, w których konieczność zamknięcia Studia wyniknie z nagłych zdarzeń losowych. W powyższej sytuacji czas obowiązywania karnetu treningowego wydłuża się o okres zamknięcia Studia treningowego.
 11. Zabrania się używania podczas treningu, bez zgody trenera jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 12. Lokal zastrzega sobie prawo do prowadzenia monitoringu Studia Premium EMS w celach bezpieczeństwa.
 13. Studio Premium EMS jest uprawnione do fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych. Studio Premium EMS jest uprawnione do utrwalania wizerunku Klientów oraz udostępniania zdjęć i filmów z udziałem Klientów w social media jedynie po wyrażeniu przez nich pisemnej zgody w stosownym oświadczeniu.

 

§10 Ochrona danych osobowych

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Studio tj. Premium EMS Sp. z o.o. z siedzibą. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., 2135 z późn. zm.), a także Rozporządzenie UE nr 2016/679 (RODO).
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz.2135 z późn. zm.). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji usługi przez Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych, oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Klient aby dokonać niniejszej zmiany zobligowany jest do przekazania informacji o zmianie drogą mailową bądź osobiście w ośrodku treningowym.
 4. Podanie danych osobowych Studio Premium EMS jest dobrowolne. Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Studio Premium EMS również w formie elektronicznej w osobnej bazie danych, zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich. Wszelka korespondencja dotycząca przetwarzania danych osobowych powinna być kierowana na adres Studio Premium EMS.

 

§11 Cel współpracy

 

 1. Przed rozpoczęciem współpracy klient zobowiązany jest jasno sprecyzować swój cel współpracy oraz odpowiedzieć zgodnie z prawdą na wszelkie pytania zadane przez trenera.

 

§12 Postanowienia końcowe

 

 

 1. Trener oraz studio ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby podopieczny uzyskał pożądane efekty jednak nie gwarantuje 100% ich uzyskania.
 2. Rozpoczęcie współpracy oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Klienta. 
 3. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz cennika. O powstałych zmianach klient zostanie poinformowany na najbliższej wizycie w studio, regulamin będzie również dostępny na naszej stronie www.premiumems.pl
 4. Brak odpowiedzi na zmiany regulaminu oraz cennika w terminie 14 dni od ich ogłoszenia traktuje się jako akceptację tychże zmian.
 5. Klient jest obowiązany powiadomić Studio Premium EMS o zmianie swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania oraz adresu e-mail, pod rygorem uznania za skutecznie doręczonych pism i zawiadomień wysłanych na dotychczasowy adres pocztowy i mailowy do korespondencji Klienta wskazany przez niego w Umowie. Klient wyraża zgodę na doręczanie mu, za potwierdzeniem odbioru, pism osobiście na terenie Studia.
 6. Wszelkie uwagi, co do pracy placówki Premium EMS Studio i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów za pomocą: w drodze pisemnej poprzez doręczenie lub pozostawienie pisma na recepcji w placówce Premium EMS, bądź za pośrednictwem poczty (adres korespondencyjny: ul. Francuska 184/6 41-507 Katowice) lub drogą mailową na adres mailowy: patrykdynski@premumems.pl dominikbuczek@premiumems.pl
 7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.05.2022 roku.
   

DOŁĄCZ DO PREMIUM EMS CLUB

Projekt i realizacja SPECTRUM MARKETING 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone.

Premium EMS, ul. Francuska 184/6, Katowice

Sprawdź, jak dojechać?